Podcast nan Gàidheal

Seo am podcast oifigeil le Bòrd na Gàidhlig. Sa phodcast a tha seo bruidhnidh sinn le daoine a tha ag obair no an sàs leis a' Ghàidhlig aig diofar ìrean; gu h-ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta. Cuir fios thugainn ma tha ceist no beachd sam bith agad.